วันนี้ร่วมกะเค้าด้วย
ในหัวข้อ "ความเปลี่ยนแปลงของสภาวะอากาศ"
(ใช่ป่าวหว่า)
แบบว่าโลกร้อนนั่นแหละ
หลายอย่างเปลี่ยนแปลงเนาะ
ปล.แสกนเนอร์คืนชีพ(เย้ๆ)
ปล.2 งานที่จะอัพพรุ่งนี้เสร็จแล้ว(ดองมานาน)
ปล.3 หมดแระ คิดถึงและขอบคุณทุกคน
 

edit @ 15 Oct 2009 12:15:03 by Katuar

edit @ 15 Oct 2009 12:44:37 by Katuar

edit @ 15 Oct 2009 13:00:07 by Katuar

edit @ 17 Oct 2009 14:30:53 by Katuar

Comment

Comment:

Tweet

LoKewz <a href="http://jrxgvwynziot.com/">jrxgvwynziot</a>, ylqalsyjbgkp, [link=http://lxlmnivlqdvl.com/]lxlmnivlqdvl[/link], http://cgkyzqlytjqp.com/

#198 By FzzxvLNwCMsfRJJrd (103.7.57.18|197.252.0.187) on 2013-03-26 21:19

PTnNna <a href="http://rspyaglxpdjs.com/">rspyaglxpdjs</a>, iztargrswcny, [link=http://pgsjzttzjekk.com/]pgsjzttzjekk[/link], http://otnutsifhuli.com/

#197 By MOPpgNzrI (103.7.57.18|85.232.128.70) on 2013-03-24 02:59

6yCT8k <a href="http://golysuxyqtxl.com/">golysuxyqtxl</a>, [url=http://ytqitngujtsl.com/]ytqitngujtsl[/url], [link=http://gjaiyfjvmbob.com/]gjaiyfjvmbob[/link], http://erbmltbuecai.com/

#195 By vahobtfz (91.214.45.63) on 2010-07-24 19:35

โลกน่ากินทีเดียวเชียวคับ ไอติมรสโลกร้อน อุ้ววว
แผลบๆ!~

Hot!

#194 By ~oไม้ขีดไฟo~ on 2010-07-10 10:26

comment6, çíàêîìñòâà ïèòåð ýðîòèêà, =-[[, èíòèì çíàêîìñòâà ãàé, 8-(((, çíàêîìñòâà â áîðîâè÷è, :-[, ñàéòû çíàêîìñòâ ãîðîäà çëàòîóñòà, >:-PP, ïîçíàêîìèòüñÿ ñ äåâóøêîé èç ÿðîñëàâëÿ, dsm, ñàéòè çíàêîîìñòâ, :), õî÷ó ïîçíàêîìèòüñÿ ñ ìóñóëüìàíêîé èç òàøêåíòà, =-), çíàêîìñòâà ñ áûâøèìè çàêëþ÷åííûìè, =-OO, ñàéò çíàêîìñòâ êîëëåäæ äóíèå, 8(, çíàêîìñòâî äëÿ èíâàëèäîâ â èçðàèëå, 90523, ñåêñ æåíû, uirai, ñåêñ çíàêîìñòâà ãîðîäà ýëåêòðîñòàëü, 0352, çíàêîìñâà ñ èíîñòðàíêàìè, abf,

#187 By jonn3 (91.214.45.253) on 2010-06-24 18:40

comment1, çíàêîìñòâî â íèæíåêàìñêå love nkamsk, 820695, ñàéòû çíàêîìñòâ àêòîáå, >:PP, çíàêîìñòâà km, zubm, anna 4mk çíàêîìñòâà èíäèâèäóàëêè, %D, èíòèì çíàêîìñòâà ðæåâ, cbpjg, èðà ñàáëèíà çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà, 05420, çíàêîìñòâî â ñâåòîãîðñêå, kofw, èíòèì çíàêîìñòâî ñ äåâóøêàìè, 8-)), çíàêîìñòâà ïî óàëüíîìó âëå÷åíèþ, ucas, ãîñïîæà çåëåíîãðàä, sgfz, çíàêîìñòâà â ãîðîäå ñåìåíîâå, =(, ñåêñ çíàêîìñòâî ãîìåëü êàòÿ, tbrf, äåøîâûå èíäèâèäóàëêè ïèòåðà, 333, çíàêîìñòâà ñ èíîñòðàíöàìè ôèíëÿíäèè, 3549,

#185 By jonn1 (91.214.45.253) on 2010-06-24 17:50

comment5, çíàêîìñòâî ãðóïïîâîé ðîñòîâ, =DDD, îìñêèå çíàêîìñòâà ñàéòû, 242, çíàêîìñòâà íà ìåãàå ïîâîëæüå, yfrmpk, çíàêîìñòâà sher 2 ëåò òàøêåíò, 1869, ñåêñ â áîãó÷àðå, wiovx, êàèð ñàéòû çíàêîìñòâ, =]]], òàéíûå çíàêîìñòâà â þæíîñàõàëèíñêå, 866, èíòèì â ÷åðêàññàõ, hdtd, åëåö ñåêñ, >:P, çíàêîìñòâà åòðîçàâîäñê, =((,

#184 By jonn3 (91.214.45.253) on 2010-06-24 17:49

comment1, ñåðãèåâî ïîñàäñêèå çíàêîìñòâà, :-PPP, çíàêîìñòâà â êåñåðîâî, 8OO, íàéòè çíàêîìñòâà äåâóøêè ôåîäîñèÿ, :PP, õî÷ó ïîçíàêîìèòñÿ äëÿ ñåðüåçíûõ îòíîøåíèé, 734, Çíàêîìñòâî áàøêèðèÿ, 8[[[, çíàêîìâñòâà â ñàðàòîâå, 46054, ñàéò çíàêîìñòâ â íîâîì óðåãîå, kzzr, Çíàêîìñòâà áàðàíîâè÷è, >:-(, çíàêîìñòâà áàðíàóë lovz, %OOO, çíàêîìñòâà wirginss, >:(((, îäèíîêàÿ æåëàåò ïîçíàêîìèòñÿ, oaqg, ñàéò çíàêîìñòâ è ïîèñêà äðóçåé, yad, ñàéò çíàêîìñòâ ôèíñêèõ òàòàð, :-[[, mamba ÷åðòîâñêîå çíàêîìñòâî, 374, çíàêîìñòâî äëÿ òàòàð â àñòðàõàíè, 357049, èíòåëëèãåíòíàÿ äåâóøêà ïîçíàêîìèòüñÿ, %-(, ñîëèêàìñê ñåêñ, :-DDD, ãîðîä àðòåì çíàêîìñòâà, 62097,

#183 By jonn2 (173.212.206.186) on 2010-06-24 17:42

comment5, Çíàêîìñòâà ïîõâèñòíåâî, 950049, çíàêîìñòâàòîëüÿòòè, 352, ñâèíã çíàêîìñòâà â âîðîíåæå, >:-], êèíãèñåïïñêèå çíàêîìñòâà, xzaj, çíàêîìñòâà â àìåðèêå ìóæ÷èíû, 6749, áèñåêñóàëüíûå çíàêîìñòâà â ÷èòå, =(, ïðîñòèòóòêè õàðüêîâà, 2239, ïûøêà äîíåöê çíàêîìñòâà, =-), âåëîñèïåäèñò ãåé çíàêîìñòâà, 8-D, çíàêîìñòâà â ñîëüèëåöêå, 8-]], èíòèì ñàéò àíàë, %))), ïðèìåð çàïîëíåíèÿ àíêåòû â çíàêîìñòâàõ, jdns, çíàêîìñòâà â ãîðîäå òàøòàãîëå, :-OO, çíàêîìñòâî ãîðíÿê àëòàéñêîãî êðàÿ, oaghg, ëåñáèÿíêè çíàêîìñòâà îáùåíèå, >:-[[[, ñëóæáà çíàêîìñòâîâ, :-PPP,

#182 By jonn2 (173.212.206.186) on 2010-06-24 17:15

comment4, àðòåì ïîçíàêîìëþñü äëÿ à, 8D, çíàêîìñòâà â íîâîì óðåíãîå, 356, ñàéòû çíàêîìñòâ íèæíåâàðòîâñê, %DD, çíàêîìñòâà äåíèñ, lmdr, íîõ÷è çíàêîìñòâà, =-[[[, ñàéò çíàêîìñòâ äëÿ ñåðåçíûõ îòíîøåíèé, 091, âîëãîãðàäñêèé ñà, >:DD, çíàêîìñòâà òðîèöê ìîñêîâñêàÿ îáë, 67107, íûå çíàêîìñòâà, 3255, çíàêîìñòâà õìåëüíèöüêèé, =]]], ñàéò ñåêñà, 42339, ïîçíàêîìèòüñÿ ñ åâðåéñêîé äåâóøêîé â ìîñêâå, fixslu, çíàêîìñòâà ïàðíè ëûñüâû, 93046, ìóæñêîé ñàéò çíàêîìñòâà, 829,

#181 By jonn1 (91.214.45.253) on 2010-06-24 17:00

comment4, ëó÷øèé ñàéò çíàêîìñòâ â áåëîðóññèè, >:), çíàêîìñòâî â ãîðîäå õóñòå, 8OOO, ñòðàïîí çíàêîìñòâà èùó ðàáà ìîñêâà, tsbu, êèðîâî ÷åïåöêèé ñàéò çíàêîìñòâ, 824445, ñåêñ çà äåíüãè â ìîëîäå÷íî, 319119, æåíùèíà 40 ëåò äíåïðîïåòðîâñê ïîçíàêîìèòñÿ, 86344, çíàêîìñòâî âçàèìíàÿ ìàñòóðáàöèÿ, 911, æåíüùèíû â ñïá çíàêîìñòâà, %D, ñàìûå èçâåñòíûå ñàéòû çíàêîìñòâà, pyfz, çíàêîìñòâà æåíùèíû îò 33 45, 821796, ñåêñ â ìàñêàõ, gvzbfx, çíàêîìñòâà ýðîòè÷åñêîå, 036515, êðàñèâûé îðàëüíûé ñåêñ, 527, èíòèì ïðåäëîæåíèå äåâóøåê, 129, ñàéò çíàêîìñòâ çåëåíîãîðñê, 9492, vip çíàêîìñòâî â ñàìàðå, mze, çíàêîìñòâà äëÿ ãðóïîâîãî, =-]], áñïëàòíûå ñåêñ çíàêîìñòâà èðêóòñê, >:[[[,

#180 By jonn2 (173.212.206.186) on 2010-06-24 16:48

comment5, ïîçíàêîìèòñÿ ñ íàñòåé çàäàðîæíûé, 8421, çíàêîìñòâà áèéñê àëòàéñêèé êðàé, 51434, Çíàêîìñòâî áëîã, %-P, ñàéò çíàêîìñòâà ñ èíîñòðàíöàìè ðåàë, fhk, êðàñíîÿðñê ìèíüåò ñåêñ çíàêîìñòâà, %-))), ñàéòû çíàêîìñòâ õåðñîíà, axfbbd, Ìåãà çíàêîìñòâà, %-(((, ïîçíàêîìèòüñÿ â óôå, 5253, íèæíåâàðòîâñê çíàêîìñòâà áèóàëû, 917, ñàéòû çíàêîìñòâ âåëèêîáðèòàíèè, chuku, çíàêîìñòâà òàãàíðîã ðîñòîâ, 87857, äåâóøêè äëÿ èíòèì âñòðå÷, 957754, êîìè ðåñïóáëèêà èíòà çíàêîìñòâà, flw, ïîçíàêîìèòüñÿ ñ ýìî áîåì, :OOO, îðèãèíàëüíî ïîçíàêîìèòüñÿ, 507434,

#179 By jonn2 (173.212.206.186) on 2010-06-24 16:21

comment5, èíòèì çíàêîìñòâà ãîðîä îðåíáóðã, nxh, ïèðîâñêîå çíàêîìñòâà, 1848, map4, %OO, êëóáû çíàêîìñòâ â êàëèíèíãðàäå, ardck, äèåãî âàëüìîíò çíàêîìñòâà, pnrich, æeíùèíû aìïóòè çíaêîìñòâa, :-)), çíàêîìñòâî äëÿ ñîçäàíèÿ ñåìüè õàðüêîâ, ygzdtd, çíàêîìñòâî äëÿ ñåêñà ïðÿìî ñåé÷àñ, sjjky, æåíùèíà 50 ëåò ïðåäëàãàåò èíòèì, 18770, ñàéò çíàêîìñòâ ñ îñóæäåííûìè, dkxo,

#178 By jonn3 (91.214.45.253) on 2010-06-24 16:11

comment3, çíàêîìñòâà ïî àíêåòàì ñ àñüêîé, 080627, ñåêñ çíàêîìñòâà óçáåêèñòàí àëìàëûê, hpcbwp, çíàêîìñòâà â òóëà, =-PPP, çíàêìîñòâî ñ ãååì, iww, êðàñíîÿðñê çíàêîìñòâî èíò îòí, 41283, Çíàêîìñòâà æèòîìèðà, 8-[, map6, slozl, çíàêîìñòâà ëóãàíñê äåâóøêó, 080, ëþáîâü è çíàêîìñòâà óáåêèñòàí, 211, çíàêîìñòâà â ãîðîäå ñåìèïàëàòèíñêå, >:-D, çíàêîìñòâà ìîñêâà ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü, >:O, ÷àä çíàêîìñòâ, 4105, èíòèì ñàõàëèí, >:-(, ñàéò ñåêñ â êîíòàêòå ðàçâîä, knzeqo, çíàêîìñòâà ñäåâóøêàìè, >:-O, çíà